Contact

Tijden van bereikbaarheid telefonisch

06-17755451

Van Maandag tot Zaterdag  Van 10:00 tot 20:00

Zondag is een Rustdag

  Privacyregels Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

   

  Geachte relatie,

  Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  In dat kader wil Theosatservice.nl u informeren over de persoonsgegevens welke wij van u geregistreerd hebben.

  Privacyverklaring

  Inleiding

  Persoonsgegevens die via onze website www.theosatservice.nl/  worden verzameld, gebruikt theosatservice B.V. alleen voor doelen waarmee u ze heeft achtergelaten. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Theosatservice houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

  De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

  Theosatservice
  Luikstraat 30
  6051 LK Maasbracht
  Tel: 06-17755451

  Hoe gaat Theosatservice om met uw persoonsgegevens?

  In het kader van onze dienstverlening legt Theosatservice de gegevens vast. Theosatservice gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de desbetreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering. Theosatservice gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden, Theosatservice verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel tenzij dit nodig is ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Theosatservice

  Verstrekking aan derden

  In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of sub-verwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

  Beveiliging persoonsgegevens

  Theosatservice heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. Theosatservice verbetert de veiligheidsmaatregelen continu ingeval van technologische vooruitgang en ontwikkeling.

  Met vriendelijke groet,

  Theosatservice
  Luikstraat 30
  6051 LK Maasbracht
  Tel: 06-17755451